TOVAR V AKCII - 30%

naša cena 1,90 €
vypredané
naša cena 1,95 €
skladom
naša cena 1,95 €
skladom

KONTAKTY

NAJ KORÁLKY s.r.o.
Kadnárova 85
831 06 Bratislava
tel: +421 902 696 898
napíšte nám
sídlo kamenného obchodu:
OD Slimák, Hálkova 1, 831 03 Bratislava

Obchodné podmienky

Článok I

Všeobecné ustanovenia


Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti NAJ KORÁLKY s.r.o. so sídlom Kadnárova 85, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 179 007, DIČ: 2023823824, IČ DPH:K2023823824 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.90370/B, (ďalej len " predávajúci") a kupujúceho ( ďalej len " kupujúceho") pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.najkoralky.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete ( ďalej len " kúpna zmluva").

1. Tieto Obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom e-shopu na stránke www.najkoralky.sk

2. Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.najkoralky.sk

3. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1994 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle §52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, teda ak sa jedná o fyzickú osobu,riadia sa vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustaneveniami zákona č.40/1694 Zb.Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

4. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá po prihlásení do e-shopu odoslala elektronickú objednávku.

5. Elektronickou objenávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky e-shopu na stránke www.najkoralky.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v e-shope predávajúceho na stránke www.najkoralky.sk

7. Kontaktné údaje predávajúceho pre kupujúceho: NAJ KORÁLKY s.r.o. Kadnárova 85, 831 06 Bratislava, e-mail: najkoralky@najkoralky.sk


Článok II

Objednávka


1. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne.

2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

3. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky. Predávajúci je povinný potvrdiť obsah elektronickej objednávky kupujúcemu a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správa na e-mailovú adresy: info@najkoralky.sk

4. Za podstatné náležitosti elektronickej objenávky sa považujú:

  • identifikácia kupujúceho,t.j. meno a priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo,IČO/DIČ, kontakt ( telefón a e-mailová adresa)
  • kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis
  • množstvo objednávaného tovaru
  • adresa miesta dodanie tovaru

Článok III

Storno objednávky


1. Kupujúci má právo stornovať elektornickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.

 

Článok IV

Cenové podmienky


1. Kúpne cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom e-shopu www.najkoralky.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa uvádza s DPH.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ( zvýšiť alebo znížiť) ceny tovarov uvedené na e-shope s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenie na stránke www.najkorálky.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný.

 

Článok V

Platobné podmienky


1. Platby sa vykonávajú v EUR prevodom na bankový účet vedený vo Fio banke,a.s.: IBAN SK37 8330 0000 0023 0096 4169, na dobierku cez Slovenskú poštu,v hotovosti alebo platobnou pri osobnom odbere v kamennom obchode. Faktúra je súčasťou dodávky tovaru.

 

Článok VI

Dodacie podmienky


1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú vybavené v čo najkratšom čase, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, ked predávajúci potvrdil prijatie objednávky kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke a zaplatení tovaru.

2. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru prostredníctvom e-mailu.

3. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo osobne v kamennom obchode. Za dodanie tovaru Slovenskou poštou sa účtuje poplatok za poštovné 3,00 EUR, pri dobierke je účtovaný príplatok 1,- EUR. Pri kúpe tovaru nad 70,- € s DPH sa poštovné neúčtuje.

4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

Článok VII

Záručné podmienky a záručná doba


1. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dadaní kupujúcemu priložená faktúra,ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

2. Tovar je možné reklamovať do 14 kalendárnych dní od vyzdvihnutia zásielky na pošte alebo prevzatia tovaru osobne v kamennom obchode.

3. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený a v originálnom balení.

4. Pri výmene tovaru je kupujúci povinný poslať tovar na výmenu späť predávajúcemu. Predávajúci si pri výmene tovaru účtuje poplatok 3,00 EUR za poštovné.

 

Článok VIII

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

V prípade, že zákazník nie je spokoný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.


 

Článok IX.

Záverečné ustanovania


1. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo doplniť. Zmeny,úpravy alebo doplnky týchto Všeobecných obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.najkoralky.sk

2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené týmity Všeobecnými obchodnými podmienkymi sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súviasiacimi právnymi predpismi.

3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 15.4.2016